189232
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
สถิติเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด
25
121
201
188517
2500
2867
189232

Your IP: 192.168.2.69
2021-11-30 07:09

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

Post on 01 มิถุนายน 2563
by Phetchabun
ฮิต: 425

ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้างหน่วยงาน

02 ข้อมูลผู้บริหาร

03 อำนาจหน้าที่

04 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

05 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

08 Q&A

09 Social network

แผนการบริหารงาน

10 แผนการดำเนินงานประจำปี

11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน

14 มาตรฐการการให้บริการ

15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

17 E-Sevice

การบริหารเงินและงบปนะมาณ

18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

24 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25 นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

26 การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

27 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล

28 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใสในส่วนราชการ

29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบประจำปี

32 ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น

33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม

34 เจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหาร

35 การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร

36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี

37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต

38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร

39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต

40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41 รายงานผลการดำเนิน การป้องกันการทุจริต ประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริต

42 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน