189237
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
สถิติเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด
30
121
206
188517
2505
2867
189237

Your IP: 192.168.2.69
2021-11-30 07:33

พันธกิจ ภารกิจ วัฒนธรรมองค์กร

พันธกิจ

               1. กำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

               2. กำกับดูแลการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

               3. ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย

               4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรม

 

ภารกิจ


 

          1. ภารกิจหลัก ประกอบด้วย

                    1.1. งานด้านคุ้มครองแรงงาน ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

                          - ตรวจแรงงานทั่วไป แรงงานหญิงและเด็ก เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

                          - รับและวินิจฉัยคำร้อง

                          -  ให้คำปรึกษา แนะนำข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แก่ผู้รับบริการ

                          -  รับสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

                          - ดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

                    1.2. งานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

                          - ตรวจแรงงานในเรื่องความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้รับความปลอดภัยในการทำงาน

                          -  ให้คำปรึกษา แนะนำ นายจ้างและผู้ใช้แรงงานถือปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

                          - กำกับดูแลให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

                          - ดำเนินคดีผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน    

                    1.3. งานด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

                          งานแรงงานสัมพันธ์

                          - ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานและแก้ไขข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ

                          - รับจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและคำชี้ขาด

                          - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

                          - ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518                          

                          งานสวัสดิการแรงงาน

                          - ดำเนินการให้นายจ้าง จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนด

                           - กำกับดูแล การแต่งตั้งและการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

                          - กำกับดูแล ให้นายจ้างจัดสวัสดิการตามกฎหมายกำหนด

                          - กำกับดูแล ให้นายจ้างและคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการหรือคณะกรรมการลูกจ้างปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน

           2. ภารกิจรอง มีงานด้านวิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

                          - จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป

                          - จัดให้มีการทำแผนงาน ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านแรงงานสัมพันธ์ให้ทันสมัยรวมถึงการรายงานข้อมูลสถิติต่างๆ

                          - เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ

                          - ให้การสนับสนุนวิชาการด้านแรงงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชน และหน่วยงานอื่น ๆ

                          - งานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายกระทรวง / กรม / จังหวัด 

 

วัฒนธรรมองค์การ

LABOUR

            L = Learning หมายถึง ใฝ่เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน

            A = Alert หมายถึง มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองนโยบายและข้อสั่งการให้ทันต่อเวลา

            B = Balance หมายถึง มีความเป็นกลางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความสมดุลในการอยู่ร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

            O = Objective หมายถึง มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ด้วยการทำงานบนพื้นฐานของข้อมูล เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจกรม

            U = Unity หมายถึง มีความสมัครสมานสามัคคี ทำงานเป็นทีม

            R = Receptiveness หมายถึง มีใจที่เปิดกว้างยอมรับแนวคิดใหม่ๆ และทันสมัย