189230
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
สถิติเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด
23
121
199
188517
2498
2867
189230

Your IP: 192.168.2.69
2021-11-30 07:07

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธิ์

            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
            เป้าประสงค์ แรงงานในและนอกระบบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
            กลยุทธิ์
            1. ศึกษารูปแบบและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบ
            2. พัฒนามาตราฐานการคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับมาตราฐานสากล
            3. สร้างและพัฒนาระบบข้อมูลแรงงานนอกระบบ
            4. ศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน
            5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
            6. พัฒนาและกำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองแรงงาน

            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
            เป้าประสงค์ แรงงานมีสภาพการทำงานที่มีมาตราฐานและดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
            กลยุทธ์
            1. สร้างเสริมมาตราฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
            2. ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
            3. พัฒนาระบบสวัสดิการแรงงานอย่างยั่งยืนและมีประโยชนืก้าวหน้าี
            4. สร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมขององค์กรด้านแรงงานและภาคประชาสังคม

            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างสันติสุขในวงการแรงงาน
            เป้าประสงค์ ผู้ใช้แรงงานนายจ้างและผู้ประกอบการสามารถทำงานร่วมกันด้วยความสมานฉันท์เพื่อประโยชน์ร่วมกัน และเกิดสันติสุขในวงการแรงงาน
            กลยุทธ์
            1. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านแรงงานสัมพันธ์
            2. เสริมสร้างมาตราบานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
            3. รณรงค์ให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์และแรงงานสัมพันธ์
            4. สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้างด้านแรงงานสัมพันธ์
            5. ปรับปรุงกลไก มาตราการด้านแรงงานสัมพันธ์ให้สอดคล้องรับประชาคมอาเซียน

            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาองค์การไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
            เป้าประสงค์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีบุคลากรที่มีสมรรถนะ และมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
            กลยุทธ์
            1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
            2. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเพิมสมรรถนะ
            3. วางแผนกำลังคนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
            4. พัฒนาระบบ ICT ให้มีประสิทธิภาพทันสมัย
            5. พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการประชาชน
            6. พัฒนาประบบบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
            7. ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน